Транспорт

Кварталните ни улици имат множество пропаднали участъци, кои по-малки, кои по-големи...

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Приемането на неспешни сигнали се извършва на Интернет страницата на Контактния център на Столична община: call.sofia.bg


Определяне на място за слизане и качване на пътуващите по съответната международна автобусна линия

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Лицето с международен автомобилен превоз на пътници и товари, което кандидатства за разрешително за превоз по автобусна линия, следва да представи в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът.


Принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

[Въпрос] - Отговор на въпроса

По смисъла на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства "излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в т.ч.:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.


Разрешаване извършването на превоз на тежки и извънгабаритни товари

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Допустимите максимални размери, както и допустимата максимална маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, са регламентирани в Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.


Какъв е редът за издаване на дубликати на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

В срока на валидност е все още издаден документ за извършване на транспортиране на дървесина, който загубих. Как да получа отново такъв?


Как мога да се снабдя с дубликат на разрешение за таксиметров превоз за едно превозно средство?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

По отношение разрешителните за таксиметров превоз.


Съществува ли второ издаване на дубликат на разрешение за таксиметрова дейност (за срока на предходното) за едно превозно средство?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

По отношение разрешителните за таксиметров превоз.


Издаване на разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство

[Въпрос] - Отговор на въпроса

За първи път подавам документи за разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство.


Как се издава пропуск за извършване на превоз по изключение в зони забранени за влизане на автобуси за случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение и туристическа обиколка на града?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Превоз с туристическа цел.


Какъв е редът за издаване на пропуск за извършване на превоз по изключение в зони забранени за влизане на строителни машини над 30 тона?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Отнася се за строителни машини над 30 тона.


Ще отговарям за превоза с автобус на гости и участници в концерт. Как мога да получа пропуск за влизане в затворени участъци?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Известни са датата и мястото на мероприятието.


Организатор съм на мероприятие. Какъв е редът за въвеждане на временна забрана за обществено ползване на участъците от тях от ППС, на организираното мероприятие?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за получаване на еднократно разрешение за извършване на превоз по изключение в зони забранени за влизане на товарни автомобили и строителни машини от 4 до 30 тона?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Фирмата ни се намира в зона забранена за влизане на товарни автомобили и строителни машини от 4 до 30 тона. Във връзка с текущата работа се налага да предоставим достъп на такъв автомобил до офиса.


Издаване на служебна бележка, относно обстоятелства за МПС за лица с трайно намалена работоспособност с 50% и над 50%

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за издаване на служебна бележка, относно обстоятелства за МПС?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Трябва ми служебна бележка, относно обстоятелства за МПС за лица с трайно намалена работоспособност. Какъв е редът за издаването й?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

За лица с трайно намалена работоспособност с над 50%.


Какви са изискванията за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за едно превозно средство?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Преглед на транспортни средства за бракуване, собственост на общински фирми с над 50 % общинско имущество (съгласуване на протоколи за брак)

[Въпрос] - Отговор на въпросаCopyright © 2009 - 2020 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.