Социално подпомагане

Съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1612 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община – детска трапезария обслужваща 50 деца от семейства в неравностойно положение и социална кухня през зимния сезон за 1 500 лица с ниски доходи и лица в пенсионна възраст.


Социална рехабилитация на деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Социална рехабилитация на възрастни хора, деца и възрастни със специфични нужди по изготвен индивидуален план, чрез осъществяване на социални контакти, развлечения и занимания, участие в трудотерапия, културни, спортни дейности, двигателна рехабилитация, психологична помощ, арттерапия, музикотерапия и други дейности.


Приготвяне в кухните на предприятието, по диети, храна за възрастни хора и лица със специфични нужди

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1612 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община – детска трапезария обслужваща 50 деца от семейства в неравностойно положение и социална кухня през зимния сезон за 1 500 лица с ниски доходи и лица в пенсионна възраст.


Доставка на готовата храна по домовете на обслужваните лица, трапезариите и диетичните столове със специализирани автомобили

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1612 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община – детска трапезария обслужваща 50 деца от семейства в неравностойно положение и социална кухня през зимния сезон за 1 500 лица с ниски доходи и лица в пенсионна възраст.


Съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1612 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община – детска трапезария обслужваща 50 деца от семейства в неравностойно положение и социална кухня през зимния сезон за 1 500 лица с ниски доходи и лица в пенсионна възраст.


Приготвяне на храна за трапезарии и диетични столове за деца и възрастни

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността за 1612 лица, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Предприятието осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на Столична община – детска трапезария обслужваща 50 деца от семейства в неравностойно положение и социална кухня през зимния сезон за 1 500 лица с ниски доходи и лица в пенсионна възраст.


Загубих си картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на общината

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Ще ми се издаде ли дубликат на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост?


Извършване на служебни погребални услуги за сметка на бюджета на общината

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Нормативното основание за извършване на служебни погребения е чл. 25 от Наредба за гробищни паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община
Служебни погребения се извършват на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.
За повече информация следва да се обърнете към Бюрата за социални услуги (БСУ) към Столична община по местоживеене


Карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

[Въпрос] - Отговор на въпроса

В случай на неправомерно използване, картите за безплатно паркиране в "зелената" зона се изземват от служителите на общинска охрана.


Какви са възможностите за кандидатстване за оказване на помощ за поддържане на битова хигиена на жилище, обитавано от лице в неравностойно положение?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Помощта се отнася за лица, които частично или изцяло са затруднени да се справят сами с тези дейности.


Какъв е редът да получа помощ за закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Не мога да се обслужвам сам и имам нужда от помощ. Научих за услуги, предоставени от Общинско предприятие "Социален патронаж". Какъв е редът за кандидатстване?


Какъв е редът да получа съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя и получаване на амбулантни грижи като смяна на превръзки, обработване на рани, поставяне на инжекции и други манипулации?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Не мога да се обслужвам сам и имам нужда от помощ. Научих за услуги, предоставени от ОП "Социален патронаж". Как мога да кандидатствам?


Какъв е редът за получаване на помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него на възрастни хора?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Не съм в състояние да излизам сама извън дома си. Нуждая се от помощ за посещение на занимания извън дома.


Мога ли да ползвам помощ за лична хигиена, прическа или придружаване до обществено подобно място?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Случаят се отнася за посещение на фризьор.


Нуждая се от помощ за извършване на заплащане на текущата ми сметка за електрически ток с мои средства?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Какъв е редът да кандидатствам за получаване на помощ или съдействие от такъв характер?


Издаване на решение на СОС за внасяне на предложение в министерския съвет за отпускане на персонални пенсии

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Лице с трайно увреждане може ли да ползва правото на безплатно и денонощно паркиране на ППС до сградата, в която живее?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за кандидатстване за ползвател на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот”?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът да получим право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт като приемни родители?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за кандидатстване за ползвател на социалната услуга „Асистент за независимо детство”?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


По какъв ред се извършва вписване в картотека за специализирано транспортно обслужване за хора с увреждания?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Нуждая се от информация, относно преференциите за хората с увреждания за пътуване с обществения градски транспорт, които мога да ползвам като такъв

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Удостоверен съм като военнопострадал. По какъв начин мога да бъда компенсиран пътувания два пъти в годината?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът да получим съдействие за снабдяване с помощно-технически средства при необходимост, чрез дирекциите “Социално подпомагане”?

[Въпрос] - Отговор на въпросаCopyright © 2009 - 2022 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.