Растителност, дърводобив

Маркиране на дървесина в лежащо състояние

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Маркирането на дърветата, за които е издадено разрешителното се извършва с марка собственост на Столична община по образец утвърден с наредба № 1 / 2012г за контрол и опазване на горските територии, издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи
Общинската марка е кръгла с пореден номер и е във вид на метално чукче.
Общинската марка се предоставя на длъжностното лице, което ще извършва маркирането, със заповед на кмета на общината, като за това се уведомява директора на Регионалната дирекция по горите
Длъжностното лице, определено със заповед на кмета да съхранява марката и да извършва маркирането, носи персонална отговорност за общинската марка.


Маркиране на дървесина на корен

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Маркирането на дърветата, за които е издадено разрешителното се извършва с марка собственост на Столична община по образец утвърден с наредба № 1 / 2012г за контрол и опазване на горските територии, издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи.
Общинската марка е кръгла с пореден номер и е във вид на метално чукче.
Общинската марка се предоставя на длъжностното лице, което ще извършва маркирането, със заповед на кмета на общината, като за това се уведомява директора на Регионалната дирекция по горите.
Длъжностното лице, определено със заповед на кмета да съхранява марката и да извършва маркирането, носи персонална отговорност за общинската марка.


Продажба на дърва за горене и вършина

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Общината уведомява жителите, че имат възможност да се запишат за закупуване на дърва за огрев, осигурени от ОП "Управление на общински земи и гори" към Столична община. С оглед количествата на дървесината се изготвят списъци на желаещите за записване. В уведомлението до жителите на общината се посочва срок, в който трябва да извършат тази дейност.


Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в общински терени, и при ново строителство

[Въпрос] - Отговор на въпроса

В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането. Срокът на валидност на разрешенията е две години.


Ползване на площи

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Ползване на площи от общинския фонд за временен склад, временно депо или за временен престой на животни.


Какъв е редът за издаване на дубликати на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

В срока на валидност е все още издаден документ за извършване на транспортиране на дървесина, който загубих. Как да получа отново такъв?


Какъв е редът за издаване на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Трябва ми документ, който да ми послужи при извършване на превоз.


Разрешение за земеделско ползване на земи от горски територии, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Паша в горите и горските пасища

[Въпрос] - Отговор на въпроса

При пълнота на подадената документация, в законоустановения срок със заявителя се сключва договор за паша в горите и горските пасища.


Ползване на недървесни продукти, добити от горски територии

[Въпрос] - Отговор на въпроса

На заявителя се издава „Позволително за ползване на недървесни продукти, добити от горски територии”.


Утвърждаване на технологичен план за дърводобив

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Преди започване на дърводобивната дейност в дадено сечище трябва да се направи разработка на технологичен план за усвояване на сечището, в който да се уточнят последователността и мястото на извършване на отделните дърводобивни перации, разположението на извозните пътища и временните складове, последователността на преместване на работните места на бригадите и отделните производствени звена. Разработката на технологичен план по дърводобива е свързано с отчитане на релефа на местността, наличните технически средства, вида и особеностите на дървостоя и посоката на преобладаващите ветрове. Разработената технология и организация на работата трябва да осигурява безопасно разстояние от 100 м между секачите/бригади или звена/ и други бригади или звена, които се разполагат в хоризонталната посока. В никакъв случай на се допуска работа на няколко бригади или звена едни под други по наклона на склона.


Утвърждаване на технологичен план за залесяване

[Въпрос] - Отговор на въпроса

В срок от 30 дни от подаване на заявлението, планът влиза в сила след утвърждаването му от компетентен орган.


Как мога да получа извадка от лесоустройствен проект?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Продажба на объл дървен материал, дърва за горене и вършина, добити от горски територии общинска собственост и извън тях

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Услугата се инициира със заявление за закупуване, в което се посочват видът и количеството на искания дървен материал.


Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Към коя община трябва да се обърна за измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние?


За изключени или предоставени за ползване площи от горски територии, за учередяване на право на ползване и сервитут върху гори и земи от горски територии

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Измерване, кубиране и маркиране на дървесина с общинска марка, добита извън горските територии

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Дървесината, добита извън горските територии, преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на чиято територия е извършен добивът.


Какъв е редът за ползване на площ - общинска собственост за организирано състезание за едно моторно превозно средство?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Различни ли са условията за ползване за организирано състезание за едно превозно средство в защитени територии?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какви са условията за ползването на площи без учредени вещни права?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Искам да транспортирам дървесина. Какъв документ ми трябва за превоза й до мястото на доставка?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Дървесината е добита извън горските територи.


Какъв е редът за устройване на временен бивак за осъществяване на стопанска дейност за едно денонощие в границите на наш курорт?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Устройване на временен бивак или временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност /за едно денонощие/ в гори и земи от горските територии, попадащи в границите на курорти и природни паркове.


Заверка на растителност

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Заснемане и експертно становище за наличната в имот дървесна растителност се изисква в случаите, когато по искане на физическо и юридическо лице се допуска изработване на предпроектни проучвания и технически проект за имоти със съществуваща дървесна растителност.


Съгласуване на проекти по част "Паркоустройство"

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Проектът е свързан със зелена система.


Какъв е редът за изготвяне на експертна оценка на дървесна и храстова растителност?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Необходимо е да се изготви експертна оценка на над 10 броя дървета.


Съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура над 5000 м.

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура до 1000 м.

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура от 1000 до 5000 м.

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за ползване на общински мери и пасища?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за издаване на становище за държавно приемане и разрешаване ползването на обект?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Разрешена ли е паша на едър рогат добитък в националните паркове?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Издаване разрешение за преместване на растителност в общински терени при ново строителство

[Въпрос] - Отговор на въпросаCopyright © 2009 - 2021 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.