Данъци, такси

Наследих имот, който възнамерявам да продам...

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Всеки собственик на недвижим имот има право да изиска да му бъде издадено удостоверение за данъчна оценка при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).


Определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти, собственост на предприятия

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Такса за притежаване на куче

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Определя се с Наредба на Общинския съвет, в съотвествие с изискванията на Закона за местните данъци и такси.


Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Дължимият патентен данък се внася на четири равни вноски, както следва (чл. 61п, ал. 1 от ЗМДТ):
- за първото тримесечие - до 31 януари;
- за второто тримесечие - до 30 април;
- за третото тримесечие - до 31 юли;
- за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.


Издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и удостоверения съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.


Издаване на удостоверение за задължения по чл.87, ал.6 и ал.10 от ДОПК

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси


Заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка по реда на чл. 483 от ГПК, във връзка с чл.79 от ЗС

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Според чл. 79 от ЗС правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години.


Издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ се подава за новопостроените или придобитите по друг начин имоти. Данъчна декларация по чл. 17 от ЗМДТ се подава от предприятията при придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване.


Изготвяне на справка по искане на съдебен изпълнител

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Справката може да се отнася само до физически лица, които подлежат на гражданска регистрация в Република България съгласно ЗГР.
Това са лица, за които са съставени актове за гражданско състояние въз основа на разпоредбите на ЗГР или които са вписани в регистъра на населението (чл. 3, ал. 2 от ЗГР).


Заверка на удостоверения за данъчна оценка

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Заверката е за удостоверения за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ.


Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение № 2

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Поради настъпило събитие се изисква от лицето предоставяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.


Издаване на удостоверение за декларирани данни

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Удостоверението се отнася за декларирани данни по Закона за местните данъци и такси.


Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Заявлението трябва да е подадено от данъчно задълженото лице или упълномощено от него лице. В противен случай се отказва заявената административна услуга.


Издаване на служебна бележка, относно обстоятелства за МПС за лица с трайно намалена работоспособност с 50% и над 50%

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Какъв е редът за издаване на служебна бележка, относно обстоятелства за МПС?

[Въпрос] - Отговор на въпроса


Трябва ми служебна бележка, относно обстоятелства за МПС за лица с трайно намалена работоспособност. Какъв е редът за издаването й?

[Въпрос] - Отговор на въпроса

За лица с трайно намалена работоспособност с над 50%.Copyright © 2009 - 2020 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.