Култура, организирани мероприятия

Патронаж на Столична община

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Столична община предоставя патронаж на събития, които представят българската култура или имат за цел насърчаване на културните контакти. Не се подкрепят събития, които имат комерсиален или политически характер, както и такива, които противоречат на добрите нрави.


Вписване в регистъра на местните поделения на официално признатите в РБ вероизповедания

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Съгласно чл.19, ал. 1 от ЗВ вероизповеданията могат да имат местни поделения съгласно уставите си. Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.


Условия за вписване на кандидатстваща организация по програма "Култура" в регистъра на програмата

[Въпрос] - Отговор на въпроса

Условия за кандидатстване на регистрирана организация като юридически лица с нестопанска цел по програма "Култура".


Какъв е редът за заснемане на студентски филми, залегнали в учебната програма на акредитирано висше учебно заведение върху терени, публична общинска собственост?

[Въпрос] - Отговор на въпросаCopyright © 2009 - 2022 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.