Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от 4-та и 5-та категория по ЗУТ

Наименование на услугата

Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от 4-та и 5-та категория по ЗУТ
Описание на услуга
РЕГИСТРАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Правна уредба

Закон за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 181, ал. 2

Закон за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/

Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи /Наредба №1/, изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. (Наредба №1)

Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /Наредба №2/, изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.

Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Наредба №3/,  доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г.

Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите /Наредба №5/, изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г.

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на общината

        

Характеристика на услугата и резултатите от изпълнението й

В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите са разделени в шест категории /чл. 137, ал. 1 от ЗУТ/. Номенклатурата на видовете строежи по отделните категории е определена в чл. 2– чл. 11 от Наредба №1.

Строежите, с изключение на тези от шеста категория, подлежат на задължителна регистрация и въвеждане в експлоатация. Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган /чл. 178, ал. 1 от ЗУТ/.

Предмет на настоящата услуга са редът и предпоставките за регистрация на строежите от четвърта и пета категория и издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ строежи четвърта категория са:

- частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;

- жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;

- производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

- паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;

- реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;

- недвижими културни ценности с категория "местно значение";

- електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ строежи пета категория са:

- жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители;

- производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;;

- строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;

- реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

-електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

-недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение".

Компетентният орган следва да установи  законосъобразното изграждане на строежа и неговата функционална пригодност за ползване съобразно издадените строителни книжа и възложителят да получи официален документ, удостоверяващ тази пригодност.

След регистрацията и издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация, строежите от четвърта и пета категория могат да бъдат ползвани законосъобразно в съответствие с определеното предназначение.

Влезлите в сила удостоверения за въвеждане в експлоатация са безсрочни и не подлежат на отмяна.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 дни.

 

I. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

 

II. Заявител

Право да искат въвеждане на строежа в експлоатация имат само възложителят или изрично упълномощено от него лице.

След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ.

По смисъла на чл. 161 от ЗУТ качеството “възложител” притежават: собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

 

III. Необходими документи

1. Заявление за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация – чл. 177 от ЗУТ (по образец);

2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от лиценз за упражняване на дейността (задължителен за строежи IV категория);

4. Разрешение за строеж и заповеди за допълването му; акт за узаконяване;

5. Задължителните за категорията на строежа актове и протоколи по време на строителството;

6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

7. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

8. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

9. Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);

10. Технически паспорт на строежа;

11. Енергиен сертификат на строежа;

12. Снимки на строежа;

13. Документ за платена такса;

14. Други документи.

 

IV. Вътрешен ход

Заявлението за  регистрация на строежите от четвърта и пета категория се депозира от възложителя или упълномощено от него лице в службата по регистрация на общината.

Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по услугата след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.

За строежите на обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания (чл. 176, ал. 2 от ЗУТ).

В случаите, когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено и възложителят има правата по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите (чл. 176, ал. 4 от ЗУТ).

В случаите, когато към искането са приложени всички изискуеми документи, съставени по установения със съответните нормативни актове ред и в изискуемата форма и от същите се установява законосъобразното изграждане на строежа, както и неговата функционална пригодност за ползване съобразно издадените строителни книжа, административният орган регистрира строежа и издава удостоверение за въвеждането му в експлоатация. В противен случай се изготвя отказ за регистрация на строеж и въвеждане в експлоатация, съгласно чл. 178 от ЗУТ.

Компетентният административен орган може да направи мотивиран отказ за регистриране на строежа и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, в следните случаи:

- при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи;

- при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

- при липса на документи, удостоверяващи съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

- при неизвършени мероприятия, предвидени в част "Вертикална планировка" по одобрения проект;

- при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са в режима на застрояване;

- при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно инвестиционния проект;

- ако не е упражняван строителен надзор, или е упражняван от лице без необходимото оправомощаване или лицензиране /само за строежите от четвърта категория/;

- ако не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи съгласно чл. 69 от ЗУТ в курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот.

Издадено удостоверение се предава лично на възложителя или на упълномощено от него лице.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаване на удостоверение са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 от ЗУТ и подлежат на обжалване пред административния съд по местонахождение на недвижимия имот (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).

Жалбите и протестите не спират изпълнението на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация. Изпълнението може да бъде спряно от съда /чл. 217, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗУТ/.

 

V. Такси

Размерът на таксата се определя с Наредба на Общински съвет.

Указание за използване
Сравка ИАЛ

Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Столична община, Приложение №5 от Глава Втора, таксата за предоставяне на услугата е:

 

Обикновена услуга:

Срок: 7 дни

Такса:

- 4-та категория 750,00 лв.

- 5-та категория – 500,00 лв.

 

Бърза услуга:

Срок: 5 дни

Такса: 1,25 пъти от основната такса

 

Експресна услуга:

Срок: 3 дни

Такса: 2 пъти по основната такса

 

Таксата може да се заплати:

· В брой в касата на общинската администрация;

· Безкасово по банкова сметка, обявена на Интернет страницата на общината.

Време за изпълнение

7 дни
Отговорен изпълнител на услугата

Дирекция "Общински строителен контрол" към Направление “Архитектура и градоустройство”
Администрация, изпълняваща услугата

Столична община
Място за заявяване на услугата

Заявяване на услуги в отдел "Общински експертен съвет и деловодно обслужване" към Направление "Архитектура и градоустройство"

Адрес: гр. София, ул. "Сердика" № 5, партер
Приемно време: От понеделник до петък от 9:00 часа -19:00 часа
Образци на документи към услугата

Copyright © 2009 - 2023 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.