Издаване на удостоверения за степен на завършеност по чл. 181 от ЗУТ за строежи разрешени от гл. архитект на Общината

Наименование на услугата

Издаване на удостоверения за степен на завършеност по чл. 181 от ЗУТ за строежи разрешени от гл. архитект на Общината
Описание на услуга
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Правна уредба

Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 181, ал. 2

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3)

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Общината

 

Характеристика на услугата и резултатите от нея

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж от органите на общинската администрация.

Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж. След завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската администрация, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея.

Срокът за изпълнение на услугата е до 14 дни.

 

І. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице. 

 

ІІ. Заявител

Заявител е собственикът на имота или лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот.

 

ІІІ. Необходими документи

1. Заявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (по образец);

2. Документ за собственост;

3. Протокол - обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво;

4. Актове образец 3, 4, 7 и 14 от Наредба № 3;

5. Одобрени проекти по части Архитектура;

6. Разрешение за строеж и Заповеди за допълването му;

7. Нотариално заверено пълномощно (когато документацията се подава от упълномощено лице);

8. Документ за платена такса.

 

ІV.Вътрешен ход на процедурата

Заявленията за издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж се подават в службата по регистрация на общината.

При открити непълноти или неточности в подадените документи, на заявителя се изпраща покана за отстраняването им. Срокът по услугата спира да тече до връщането на отговор в указания в поканата срок.

По преценка отговорното по изпълнение на услугата лице може да инициира провеждане на оглед на място.

При положителна проверка на документацията на заявителя се издава „Удостоверение за степен на завършеност на строеж”.

Отказът се постановява с мотивиран акт, който следва да отговаря на изискванията за форма и съдържание, посочени в чл.57 от АПК и следва да бъде издаден в срока, определен за издаване на удостоверението

Отказът за извършване на административната услуга се обжалва по реда на АПК.

 

V. Такси

Размерът на таксата се определя с Решение на Общински съвет.

 

 

Указание за използване
Сравка ИАЛ

Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на СО, Приложение №5 от Глава Втора, таксата за предоставяне на услугата е:

 

Обикновена услуга:

Срок: 14 дни

Такса: 750,00 лв.

 

Бърза услуга:

Срок: 7 дни

Такса: 1 125,00 лв.

 

Експресна услуга:

Срок: 4 дни

Такса: 1 500,00 лв.

 

Таксата може да се заплати:

В брой в касата на общинската администрация;

Безкасово по банкова сметка, обявена на Интернет страницата на общината.

Време за изпълнение

7 дни
Отговорен изпълнител на услугата

Дирекция "Общински строителен контрол" към Направление “Архитектура и градоустройство”
Администрация, изпълняваща услугата

Столична община
Място за заявяване на услугата

Заявяване на услуги в отдел "Общински експертен съвет и деловодно обслужване" към Направление "Архитектура и градоустройство"

Адрес: гр. София, ул. "Сердика" № 5, партер
Приемно време: От понеделник до петък от 9:00 часа -19:00 часа
Образци на документи към услугата

Copyright © 2009 - 2024 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator01122016:110948.